Opvangmogelijkheden

Continurooster

Wij werken met een continurooster. De kinderen eten in de eigen groep en spelen daarna een half uur buiten onder toezicht van vrijwilligers.

Eten en drinken

De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee, aangevuld met fruit of groente. Ze drinken water tijdens de lunch.
Wij vinden het belangrijk dat een kind minimaal één boterham eet.
Mocht een leerling zijn/haar brood niet opeten of niet genoeg hebben, dan wordt er een briefje in de broodtrommel/tas gedaan

De contactpersoon

De coördinatie van het continurooster ligt bij Combiwel, Rebecca Weijnen is de contactpersoon.

De vrijwilligers hebben een cursus gevolgd en/of krijgen de gelegenheid om deze te volgen indien nodig en beheersen de Nederlandse taal.
Bij het aannemen van nieuwe vrijwilligers wordt gekeken naar deze kwaliteiten; bij gelijke kwaliteiten wordt de voorkeur gegeven aan een ouder waarvan de kinderen op deze school zitten.

Klachten en geschillen

Een klacht die betrekking heeft op een situatie tijdens het buiten spelen dient in eerste instantie besproken te worden met de vrijwilliger en de leerkracht. De vrijwilliger zoekt in samenwerking met de ouders naar een oplossing. Indien de klacht voor de ouders niet naar tevredenheid is opgelost, kan de ouder contact opnemen met de directie. Indien dit niet leidt tot een oplossing, geldt de klachtenprocedure van de school (zie schoolgids).

Peutercombi

Vanaf januari 2017 zijn we gestart met een peutercombi. De peutercombi is een combinatie van voorschool en kinderopvang. Op de peutercombi werken twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

De peutercombi is 10 uur per dag geopend
’s Ochtends van 8-13 uur met 4 uur voorschool en 1 uur opvang
’s Middags van 13-18 uur met 2 uur voorschool en 3 uur opvang
Afname kan ook alleen voor een ochtend of middag als er ook een hele dag afgenomen is.

Openingstijden peutercombi:

Maandag t/m vrijdag: 08.001 – 18.00 uur, ook tijdens de schoolvakanties.

Voor meer informatie zie voorschool of www.combiwelvoorkinderen.nl

Buitenschoolse opvang 

BSO de Zeevaarders

Combiwel voor kinderen biedt voor- en naschoolse opvang aan aan de kinderen van Dalton IKC Zeven Zeeën. Vanaf 4 september 2017 starten we met de opvang in het gebouw van IKC Zeven Zeeën.

Schooltijden sluiten meestal niet goed aan op uw werktijden. Daar hebben wij een oplossing voor. Na schooltijd, op studiedagen en in de schoolvakanties (er zijn verschillende contracten naar keuze) zorgen wij dat uw kind veilig en met plezier wordt opgevangen. Uw kind kan fijn spelen met de andere kinderen of in alle rust een boek lezen of een spelletje doen. Is het goed weer? Dan nemen we uw kind altijd mee naar buiten om te sporten of te spelen.     

Activiteiten, spelen en bewegen

We zorgen voor een gezellige, ontspannen en veilige sfeer, er is voldoende uitdagend spelmateriaal en er zijn volop mogelijkheden voor de kinderen om te bewegen, te ontdekken en samen te spelen. We vinden het belangrijk dat we zoveel mogelijk naar buiten gaan met de kinderen en dat we daar sporten of buitenspelletjes doen.

Gezond tussendoortje en drinken

Gezond eten en drinken is een belangrijk onderdeel van goede opvang. Daarom letten we er op dat het eten en drinken geen of weinig toegevoegde suikers, kleur- en smaakstoffen bevatten. Verder zit er zo weinig mogelijk zout en vet in ons eten. Wij letten op of uw kind ook fruit eet en voldoende drinkt. 

Contact met ouders/verzorgers

Door het geven van individuele aandacht zorgen we ervoor dat uw kind door ons écht wordt gezien. Tijdens de dagelijkse overdracht vertellen we u over de bijzonderheden van de dag. Als u vragen heeft over de opvoeding of over het gedrag van uw kind, proberen wij u goed te adviseren. BSO Nova Zembla heeft ook een oudercommissie, deze vergadert een aantal keer per jaar met de leidinggevende van Combiwel.

Het aanbod

Voorschoolse opvang 7:30-   8:30 uur
Naschoolse opvang 14:30- 18:30 uur
Vakantie/studiedagen  8:00- 18:30 uur

In de vakanties en voor de voorschoolse opvang wordt er samen gewerkt met BSO Nova Zembla in basisschool De Driemaster in de Banne.

Inschrijven

Voor informatie over de verschillende (flex)mogelijkheden, inschrijving en de actuele kosten verwijzen wij u naar de website.

www.combiwelvoorkinderen.nl

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze en andere (financiële) informatie kunt u vinden op www.toeslagen.nl.