School

Dalton IKC Zeven Zeeën staat in een multiculturele wijk in Amsterdam Noord, de school behoort tot één van de zestien scholen van Innoord. Wij hebben een goede samenwerking met Combiwel voor kinderen, samen zorgen we voor een doorgaande lijn binnen voor-en vroegschoolse educatie (VVE).

De school is een openbare Daltonschool; wij hebben vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Ons onderwijs heeft drie pijlers: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking,wij leren kinderen om op niveau zelfstandig te leren, te kiezen en te leven.

Wij zijn een sportactieve school en besteden veel aandacht aan gezonde voeding en beweging; er is een breed aanbod voor sport zowel binnen- als na schooltijd. De leerlingen zijn gewend aan gezonde tussendoortjes, het drinken van water en gezonde traktaties, ouders ondersteunen ons hierin.

Er wordt veel aandacht besteed aan taal- en woordenschatontwikkeling, aan talenten van kinderen, kunst- en cultuureducatie en techniek. Zij versterken ons onderwijs door middel van een uitdagend aanbod voor een brede ontwikkeling om de ontwikkelingskansen van ieder kind te vergroten.

We willen ons enthousiasme graag met u delen.Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd een afspraak maken door te bellen of middels het contactformulier van de website.U bent van harte welkom.

IKC ZevenZeeën Schoolgids 2018-2019

Scholen op de kaart

Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het schoolondersteuningsprof

iel? Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden.

Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en borduurt voort op het zorgbeleid dat de school al heeft. Leraren, leerlingen en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.

Keuzes De keuzes die in het schoolondersteuningsprofiel gemaakt worden zijn bepalend voor hoe passend onderwijs er op uw school uit gaat zien. Het gaat over welke ondersteuning geboden kan worden en welke leerlingen wel of niet geplaatst kunnen worden. Maar ook wat er van leraren verwacht wordt en hoe ervoor gezorgd wordt dat zij die verwachtingen ook waar kunt maken. De school plaatst (een samenvatting van) het profiel in de schoolgids, zodat iedereen kan weten welke extra ondersteuning de school wel en niet kan bieden.

Passend aanbod In het samenwerkingsverband zal voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod beschikbaar moeten zijn. Sommige voorzieningen zijn al landelijk georganiseerd, zoals onderwijs voor kinderen met epilepsie. Niet iedere school zal alle typen ondersteuning willen of kunnen bieden. Bij elkaar moeten alle ondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen in een samenwerkingsverband echter wel alle typen ondersteuning bieden.

Schoolkeuze Voor ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kan het schoolondersteuningsprofiel erg behulpzaam zijn bij de schoolkeuze. Door te kijken welke school bepaalde ondersteuning biedt, is sneller duidelijk of de school wel of niet past. Overigens is het niet zo dat een school kinderen kan weigeren omdat de ondersteuning die gevraagd wordt niet in het ondersteuningsprofiel staat. De school heeft immers de zorgplicht, en moet eerst zelf kijken of de ondersteuning niet toch geboden kan worden.

Via onderstaande link vindt u het Rapport ondersteuningsprofiel Dalton IKC Zeven Zeeën

Schoolondersteuningsprofiel Dalton IKC Zeven Zeeën