• Praktische uitdaging

Het coronavirus

Op dinsdag 16 december 2020 is daar alle directeuren bijgaande informatie met ouders/verzorgers gedeeld:

Alle scholen in Nederland gaan vanaf woensdag 16 december tot tenminste 18 januari dicht. Wij moeten het onderwijs online gaan verzorgen. Dat besluit heeft de regering maandag bekendgemaakt als onderdeel van de strenge lockdown. Wederom zal er weer veel van school en ouders verwacht worden. Wij doen ons uiterste best om na de kerstvakantie zo goed mogelijk online onderwijs te verzorgen en u in uw rol te ondersteunen.

Online onderwijs vanaf 4 januari

Het online onderwijs zal vanaf 4 januari 2021 worden verzorgd. De tijd tot de kerstvakantie hebben we namelijk nodig om ons goed voor te bereiden. Vanaf woensdag 16 december t/m vrijdag 18 december is er dus geen regulier online onderwijsaanbod voor de kinderen. De meesters en juffen gaan wel kijken hoe ze het jaar met de eigen groep gezellig kunnen afsluiten. Hoe het online onderwijs er na de kerstvakantie voor uw kind uit gaat zien, zal de groepsleraar met u en met de kinderen communiceren.

Begeleiding van leerlingen in groep 8

Vanwege een goede voorbereiding op de overstap naar het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijkheid om de leerlingen van groep 8 naar school te laten komen. Deze mogelijkheid is afgesproken tussen de deelnemende besturen van het Breed Bestuurlijk Overleg. Scholen mogen zelf bepalen hoe die begeleiding op school vorm kan krijgen. Hierover wordt u door de directie geïnformeerd.

Wat als u geen computer, laptop of tablet thuis beschikbaar hebt voor uw kind?

Om mee te kunnen doen aan de lessen van de meester of juf is het belangrijk dat u thuis de beschikking heeft over een bruikbaar device (computer, laptop of tablet). Is dat niet het geval, neem dan meteen contact op met de directeur van de school van uw kind. Dan zorgen wij dat uw kind een device van school kan lenen.

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen

Net als bij de eerste lockdown zullen we tijdens schooltijd noodopvang bieden voor kinderen van ouders in cruciale beroepen die geen opvang binnen hun eigen netwerk hebben kunnen regelen. Het overzicht met de beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn is hier te vinden: overzicht cruciale beroepen.

We regelen noodopvang voor:

 1. kinderen uit een eenoudergezin waarvan de ouder een cruciaal beroep heeft;

 2. kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben (Aan gezinnen met één ouder met een cruciaal beroep vragen we om zelf de opvang te regelen. Alleen in het uiterste geval kan noodopvang aangevraagd worden.)

Mocht uw kind of kinderen in één van deze twee categorieën vallen, neem dan contact op met de directie van de school.

Noodopvang voor kinderen die extra aandacht nodig hebben

Voor sommige kinderen is het echt nodig dat ze deels nog onderwijs op school krijgen (onder schooltijd). Het gaat om kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. School bepaalt welke kinderen dit nodig hebben en benadert de ouders. Ouders kunnen hier zelf geen verzoek voor indienen.

School vangt geen kinderen op tijdens de kerstvakantie

Scholen kunnen geen noodopvang in de kerstvakantie verzorgen. Dat zal op een andere manier geregeld moeten worden.

Tussenschoolse opvang [voor scholen met TSO]

De lockdown heeft natuurlijk gevolgen voor de tussenschoolse opvang. Hier wordt u apart over geïnformeerd.

De volgende informatie was en blijft van kracht.

Basisregels
Daarnaast blijft het belangrijk dat we ons houden aan de basisregels op het gebied van hygiëne en dat we met klachten thuisblijven. Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Voor het primair onderwijs geldt dat alle leerlingen in principe alle dagen naar school gaan. Ook geldt voor het primair onderwijs dat leerlingen onderling en leerlingen en onderwijspersoneel geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar. Leraren en andere volwassenen binnen de school houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.

Uiteraard zijn de algemene richtlijnen van de RIVM nog steeds van kracht.Dat betekent:
– Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
– Iedereen wast vaak de handen.
– Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
– Iedereen werkt na lestijd zoveel mogelijk thuis.

Schoolafspraken
De directeur van de school van uw kinderen informeert u over de specifieke situatie op school en de regels die in deze corona-periode van toepassing zijn.
Ik vraag u nadrukkelijk met deze afspraken rekening te houden.

Ventilatie
Natuurlijk heeft het onderwerp ventilatie en luchtkwaliteit op onze scholen ook onze aandacht.
In overleg met onze directeuren nemen we passende maatregelen. Indien nodig, zullen zij u hierover informeren.

Met hartelijke groeten,

Mirjam Leinders,

Bestuurder Innoord.

https://www.innoordleertthuis.nl/

Bijzonder verlof van school en verzuimprotocol 

In sommige gevallen kan een kind dat leerplichtig is extra vrij van school krijgen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van:

 • Een verhuizing
 • Een wettelijke verplichting, zoals een afspraak bij de kinderrechter of een oproep van de leerplichtambtenaar
 • Verplichtingen die voortkomen uit een geloofsovertuiging
 • Een 12,5-, 25-, 40-, 50,- of 60-jarig huwelijksjubileum van naaste familieleden
 • Een jubileum van een (groot)ouder die 25, 40 of 50 jaar in dienst is
 • Ernstige ziekte of overlijden van naaste familieleden
 • Omstandigheden die onverwachts of buiten de wil van de ouders gelegen zijn

U wordt verzocht om afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het is niet toegestaan om met leerplichtige kinderen op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties om.

Het aanvragen van extra verlof doet u door middel van een formulier dat u hier kunt downloaden. U kunt voor het formulier ook terecht op Dalton IKC Zeven Zeeën. Over een verlof van maximaal tien schooldagen beslist de directeur. De leerplichtambtenaar beslist over verloven langer dan tien schooldagen. Een aanvraag voor een verlof langer dan tien schooldagen dient ten minste acht weken van tevoren te worden ingediend bij de leerplichtambtenaar van stadsdeel Noord. U kunt het formulier inleveren bij de directie van de school, deze zal het formulier vervolgens doorsturen naar de leerplichtambtenaar.

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

Download hier het verzuimprotocol

Ziek melden

Voorschool/ peutercombi

Zieke kinderen kunnen op de voorschool niet opgevangen worden. Als uw kind ziek is en dus niet kan komen graag even een afmelding bij de leidster. Graag ook doorgeven of het om een besmettelijke ziekte gaat, zodat de leidster zo nodig andere ouders kan informeren. Als uw peuter ziek wordt tijdens de opvang neemt de leidster contact met op.

School

Als uw kind ziek is, dan dient u de school hiervan mondeling of telefonisch op de hoogte te brengen. U kunt dit voor 08.30 uur doorgeven aan de administratie, de conciërge of de leerkracht van uw kind. Als uw kind langer dan drie dagen ziek is, nemen wij contact met u op. Wij informeren dan naar de gezondheid van uw kind en maken een afspraak wanneer uw kind weer op school komt. Als u kind op de afgesproken termijn nog steeds niet op school is, zullen wij opnieuw contact met u opnemen.

Als uw kind langer dan tien aangesloten dagen ziek is, als uw kind binnen twee maanden vaker dan drie keer ziek wordt gemeld, als er twijfels zijn over de verklaring van het ziek zijn of als er zorgen zijn over de leerling, wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt vervolgens door de jeugdarts van de GGD worden opgeroepen om de reden van het ziekteverzuim te bespreken.

Opvang

Indien uw kind ziek is wilt u de pedagogisch medewerker dan voor 14.00 op de hoogte brengen.

Op Dalton IKC Zeven Zeeën staan diversiteit en uniciteit centraal. Wij zijn een Integraal Kind Centrum waarbij opvang en onderwijs samenwerken zodat leerlingen vanaf jonge leeftijd optimale ontwikkelmogelijkheden aangeboden krijgen. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot wereldburgers die de toekomst zullen vormen. Op onze school is iedereen anders, maar samen zijn we één. Samen gaan we met een open blik op reis en leren we over de wereld. Onze leerlingen varen op een kleurrijke vloot waar ieder kind uniek en nieuwsgierig mag zijn. Zelfstandig en onafhankelijk kan zijn. Zich welkom en veilig voelt. Waar ieder kind kennis vergaart én zichzelf ontdekt.

Wij zijn gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw in de wijk Banne Zuid in het westelijke deel van Amsterdam-Noord, op slechts vijf minuten fietsen van station Gare du Nord (eindhalte Noord-Zuidlijn). Sinds 2018 is in de wijk Banne Zuid begonnen met het verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving, en wordt er gewerkt aan de duurzame leefbaarheid van de wijk. Men streeft naar een inclusieve wijk, waar plek is voor alle verschillende bewoners van Amsterdam. Een gezond en veilig opgroeiklimaat voor de jeugd is hierbij een belangrijk speerpunt.

Onze school speelt een belangrijke rol in het verbinden van de schoolomgeving aan de wijk. Zo participeren onze leerlingen in de kinderraad van de wijk waarin zij actief meepraten over hun buurt. Op deze manier leren zij wat burgerschap betekent, en maken ze onderdeel uit van de community.

Sinds augustus 2018 is er een pilot meerschoolsdirecteurschap. Dit betekent dat er één meerschoolsdirecteur op beide locaties aanwezig is (twee dagen op basisschool De Poolster en twee dagen op Dalton IKC Zeven Zeeën). Op beide scholen is tevens vier dagen per week een locatieleider werkzaam. 

Openingstijden

Ouder- en Kindteam op de basisschool

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.

Aan Dalton IKC Zeven Zeeën is ook een ouder- en kindadviseur (OKA) verbonden. De OKA werkt vanuit een ouder- en kindteam in de wijk en ondersteunt ouders en kinderen  bij opvoed- en opgroeivragen. Zij werkt nauw samen met de intern begeleidster, de pedagogisch medewerksters en leerkrachten van het IKC en heeft contact met andere professionals in de wijk.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, of een training voor kind of ouder?

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Roy van der Veen via 06-36565986, of via  r.vanderveen@oktamsterdam.nl., of langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op www.oktamsterdam.nl . Hier kun je ook (anoniem) chatten of het adres zoeken van het team in jouw wijk. Je bent altijd welkom!

Stichting Doras Maatschappelijke Dienstverlening

Stichting Doras levert een laagdrempelig aanbod maatschappelijke dienstverlening in de wijk. Aan onze school is budgetconsulente Olivia van Loon van Doras verbonden. Zij is bereikbaar via 06-30348347 of mail naar o.vanloon@doras.nl . Raadpleeg de website voor meer informatie www.doras.nl

Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die geen lid kunnen worden van een  sportclub omdat hun ouders te weinig geld hebben om de contributie te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een  vergoeding. Het jeugdsportfonds betaalt dan een jaar lang de contributie. De aanvraag kan ingediend worden op onze. Meer informatie vindt u op: www.amsterdam.jeugdsportfonds.nl

 

Oudercommissie

Oudercommissie school

Ouders kunnen op vele manieren actief zijn op Dalton IKC Zeven Zeeën. Wij kunnen niet zonder de hulp van ouders en zijn daarom voortdurend op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren aan het uitvoeren en ondersteunen bij diverse activiteiten. Dalton IKC Zeven Zeeën werkt met een oudercommissie (OC). De OC bestaat uit oudercontactmedewerksters die de betreffende leerkracht in de groep hulp bieden; aan iedere groep is een oudercontactmedewerkster verbonden.

Het doel van de OC is het bevorderen van een goede samenwerking tussen school en ouders. Taken zijn onder andere:

 • helpen bij feesten; Lichtfeesten, Eindejaarsdiner, Sinterklaas en het Zomerfeest
 • ondersteunen van de schoolfotograaf
 • begeleiding bij uitstapjes
 • begeleiding bij de sportdag
 • ouders werven voor verschillende activiteiten
 • leerkrachten ondersteunen bij activiteiten in de klas.

Voor meer informatie over de taken van de oudercommissieleden kunt u contact opnemen met onze oudercontactmedewerkster.

Schoolgids bijlage 2020 – 2021 Schoolgids bijlage 2020 – 2021

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 

Dyscalculieprotocol Dyscalculie Protocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol

Verzuimprotocol Verzuimprotocol

Verlof aanvraagformulier Verlof aanvraagformulier

Download voor meer informatie de brochure ‘Iedereen naar school’ van Bureau Leerplicht Plus (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) of neem contact op met de leerplichtambtenaar van Amsterdam-Noord, 020 2529945.

Social Schools account maken met een Koppelcode

Social Schools account maken met een Koppelcode

Van school ontvang je een koppelcode om je zoon/dochter toe te kunnen voegen aan je Social Schools account, of om je medewerkers account te activeren.

Nieuw account

Als je nog geen account hebt binnen Social Schools, kan je die heel makkelijk aanmaken.

Ga naar app.socialschools.eu/register

Vul in het volgende scherm de koppelcode in die je van school hebt ontvangen

A.d.h.v. de koppelcode wordt bepaald welke rol je binnen Social Schools krijgt. Dit kan zijn:

een medewerker, een ouder/verzorger of een leerling.

In dit voorbeeld is een koppelcode van een ouder toegevoegd:

Hierna dien je je account aan te maken

© Copyright - Zeven Zeeën